Thông Tin Về Xử Lý Vi Phạm Chấm Dứt Hợp Đồng Và Thu Hồi Hiệu Lực Thẻ Thành Viên

DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC

STT

HỌ TÊN NHÀ PHÂN PHỐI

MÃ SỐ NPP

NGÀY CẤP THẺ

NGÀY CHẤM DỨT HIỆU LỰC

1

ĐỖ THỊ TOÀN HẠNH

HM1730001

16/4/2019

10/6/2019

2

NGUYỄN PHƯỚC MINH

HM1730004

16/4/2019

10/6/2019

3

LÊ QUANG HỌC

HM1750001

16/4/2019

10/6/2019

4

LƯU THỊ NGỌC LOAN

HM1750002

16/4/2019

10/6/2019

5

LÊ PHƯƠNG MINH NGUYỆT

HM1750003

16/4/2019

10/6/2019

6

TRƯƠNG PHƯƠNG BẮC

HM1770003

16/4/2019

10/6/2019

tin tức KHÁC