Thông Tin Về Thu NhậpThu nhập người tham gia năm 2019

 Thu nhập thấp nhất  Thu nhập cao nhất  Thu nhập trung bình
 0 vnđ  0 vnđ  0 vnđThu nhập người tham gia năm 2020

 Thu nhập thấp nhất  Thu nhập cao nhất  Thu nhập trung bình
 0 vnđ  0 vnđ  
0 vnđ
 


Thu nhập người tham gia năm 2021

 Thu nhập thấp nhất  Thu nhập cao nhất  Thu nhập trung bình
360.000 vnđ 39.144.000 vnđ
2.060.000 vnđ
 

tin tức KHÁC