Quy trình đào tạo cơ bản

Quy định và Quy trình Đào tạo cơ bản cho Thành viên

1. Đối tượng tham gia Chương trình đào tạo cơ bản:

Thành viên sau khi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty.

Thành viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức.

Thời lượng đào tạo: tối thiểu 08 giờ

Nội dung đào tạo:

Nội dung 1: Pháp luật về bán hàng đa cấp (1,5 giờ)

Nội dung 2: Giới thiệu về các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả thưởng (4,5 giờ)

Nội dung 3: Giới thiệu về các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp (1,5 giờ)

Nội dung 4: Cơ chế đánh giá việc hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo (0,5 giờ)

Giảng viên: Là những Đào tạo viên của Công ty đã được cấp Chứng chỉ đào tạo viên theo quy định pháp luật.

Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm khác nơi công ty tổ chức các sự kiện phù hợp quy định pháp luật.

Phí đào tạo: Miễn phí

Phương thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp

1. Quy trình đào tạo cơ bản

Bước 1: Đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản

Trong vòng 07 ngày sau khi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp hoặc sau khi kiểm tra lần hai không đạt, Thành viên đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức;

Thành viên cung cấp những thông tin cần thiết (Họ tên, Mã số thành viên, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân ...) cho Công ty để đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp mà Công ty đã công bố tại trang thông tin điện tử hoặc tại văn phòng của Công ty.

Thành viên chấp hành đầy đủ trình tự, thủ tục nêu trên sẽ có tên trong danh sách học viên do Công ty lập ra.

Bước 2: Tham gia chương trình đào tạo cơ bản

Sau khi hoàn thành việc đăng ký ở bước 1, Thành viên sẽ tham gia Chương trình đào tạo cơ bản theo lịch học đã đăng ký.

Thành viên ký tên vào danh sách tham gia lớp học trước khi vào học.

Bước 3: Kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình đào tạo cơ bản

Thành viên phải tham gia đầy đủ thời lượng của các học phần mới đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản.

Cuối khóa đào tạo, Thành viên phải tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm tại lớp bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút. Mỗi Thành viên trả lời đúng ít nhất 70% số câu hỏi trở lên sẽ tính là đạt. Trong trường hợp không đạt trong lần kiểm tra thứ nhất, Thành viên có cơ hội làm lại bài kiểm tra lần thứ hai. Nếu kết quả lần hai không đạt, Thành viên phải học lại Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty.

Cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản:

- Thành viên đạt sẽ được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng của Chương trình đào tạo cơ bản;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc Chương trình đào tạo cơ bản, Thành viên nhận xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản tại trụ sở, chi nhánh của Công ty hoặc qua đường bưu điện.

- Thành viên ký bản cam kết bằng văn bản theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và nộp lại cho Công ty để Công ty tiến hành cấp Thẻ thành viên cho Thành viên đó.

tin tức KHÁC