Quy trình chấm dứt và thanh lý Hợp đồng

CHẤM DỨT VÀ NGHĨA VỤ PHÁT SINH SAU KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

1.1. Thành viên có quyền chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng việc gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc cho Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng;

1.2 Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp khi Thành viên vi phạm một trong các hành vi sau:
a. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp khi chưa được cấp Thẻ thành viên;
b. Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng;
c. Không tuân thủ Hợp Đồng và Quy tắc hoạt động của Công ty;
d. Cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực khi giới thiệu về Công ty, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, Kế hoạch trả thưởng và Quy tắc hoạt động của Công ty.
 
1.3 Công ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Thành viên khi Thành viên vi phạm một trong các hành vi sau:
a. Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
b. Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp; về tính năng, công dụng của hàng hóa; về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
c. Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty cấp ủy quyền bằng văn bản;
d. Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công ty mà Thành viên đang tham gia;
e. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
f. Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

1.4 Hợp Đồng tự động chấm dứt trong các trường hợp sau:
a. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công tybị cơ quan có thẩm quyền thu hồi;
b. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty hết hiệu lực mà không được gia hạn.
c. Thành viên không mua hàng trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm mua hàng gần nhất.
d. Công ty tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
 
1.5 Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho Thành viên theo quy định tại mục V của Quy tắc hoạt động khi chấm dứt Hợp đồng.
 
2. Nghĩa vụ phát sinh sau khi chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

2.1 Đối với trường hợp Thành viên tự nguyện chấm dứt Hợp đồng

Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng
Trong thời hạn ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp đồng, Thành viên gửi thông báo đề nghị chấm dứt Hợp đồng đến Công ty.

Bước 2: Thanh lý hợp đồng
Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Công ty tiến hành thủ tục và thống nhất việc mua lại hàng hoá, tiền hoa hồng, tiền thưởng, và các lợi ích kinh tế khác mà Thành viên được quyền hưởng trong quá trình tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, thống nhất các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).

Bước 3: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận và thống nhất các nội dung nêu tại Bước 2, Công ty sẽ thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Thành viên bằng hình thức chuyển khoản và Thành viên hoàn trả các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có);

Bước 4: Sau khi công ty thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Thành viên, các bên sẽ tiến hành ký Biên bản thanh lý hợp đồng. Sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt, các bên cam kết không tranh chấp hoặc không khiếu nại gì về sau.

2.2 Đối với trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng với Thành viên (Điểm 1.2 và 1.3 Mục VII Quy tắc này)

Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng

Trong thời hạn ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng, Công ty sẽ gửi thông báo đề nghị chấm dứt Hợp đồng đến Thành viên.

Bước 2: Thanh lý hợp đồng

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Công ty tiến hành thủ tục và thống nhất việc mua lại hàng hoá, tiền hoa hồng, tiền thưởng, và các lợi ích kinh tế khác mà Thành viên được quyền hưởng trong quá trình tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, thống nhất các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có)

Bước 3: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận và thống nhất các nội dung nêu tại Bước 2, Công ty sẽ thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Thành viên bằng hình thức chuyển khoản và Thành viên hoàn trả các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có);

Bước 4: Sau khi công ty thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Thành viên, các bên sẽ tiến hành ký Biên bản thanh lý hợp đồng. Sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt, các bên cam kết không tranh chấp hoặc không khiếu nại gì về sau.

2.3 Đối với trường hợp Hợp đồng tự động chấm dứt (theo điểm 1.4 Mục VII Quy tắc này)

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng tự động chấm dứt, Hợp Đồng sẽ:

 
(i) Tự động thanh lý nếu các bên không có yêu cầu giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ theo Hợp Đồng hoặc;

(ii) Trường hợp một trong hai bên đề nghị bên còn lại hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp Đồng: Công Ty tiến hành thống nhất và hoàn tất việc mua lại hàng hoá, tiền hoa hồng, tiền thưởng, và các lợi ích kinh tế khác mà người đó có quyền nhận trong quá trình tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng lần lượt theo thứ tự:

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, Công ty và Thành viên tiến hành thống nhất: việc mua lại hàng hoá; tiền hoa hồng, tiền thưởng, và các lợi ích kinh tế khác mà Thành viên được quyền hưởng trong quá trình tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành thực hiện các vấn đề đã thống nhất nêu trên.

Hợp đồng được thanh lý sau khi các bên hoàn tất quyền và nghĩa vụ liên quan.

tin tức KHÁC