QUY TRÌNH CẤP THẺ THÀNH VIÊN

Quy trình cấp Thẻ thành viên

Quy trình cấp thẻ thành viên cho Thành viên được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày cấp xác nhận về việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản và nhận được Bản cam kết theo Mẫu số 13 của Thành viên, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho Thành viên;

Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày sau khi có Thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ Thành viên thông qua điện thoại hoặc email để Thành viên đến trụ sở Công ty nhận Thẻ. Trường hợp đến Công ty nhận thẻ,, Thành viên ký vào biên bản giao nhận. Nếu Thành viên ở xa, không đến công ty nhận thẻ thì Công ty sẽ gửi thẻ thông qua đường bưu điện theo địa chỉ Thành viên cung cấp.

Lưu ý:
Thành viên chỉ thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng của Công ty sau khi được cấp Thẻ Thành Viên.
Thành viên có trách nhiệm xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng. Thẻ thành viên hết hiệu lực khi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, trong trường hợp này, Thành viên có trách nhiệm gửi trả lại Thẻ thành viên cho Công ty.

tin tức KHÁC